Over Blijdorp

Onze missie

Lees hier ons jaarmagazine en ontdek de warme wereld van Blijdorp.
Een beetje historiek

In 1970 komt een antwoord op een leemte in de regio van Dendermonde namelijk: onderwijs voor kinderen met een beperking. Het is de start van een steeds groeiende vzw en brengt ons stap voor stap tot wat Blijdorp nu is. Het aantal kinderen, jongeren en volwassenen die in Blijdorp onderwijs of zorg krijgen, groeit. Op verschillende locaties in de ruimere regio van Dendermonde en Buggenhout bieden we ondersteuning overdag, in verblijf of via kortere begeleidingsmomenten.

De zeven afdelingen die onderwijs, zorg en ondersteuning bieden werken deels autonoom en hebben deels onderling een sterk geïntegreerde werking. We werken nauw samen met lokale diensten, organisaties of bedrijven.

Bekijk ons organigram.

Bestuursorgaan en directiecomité

De leden van de Raad van Bestuur / Inrichtende Macht bereiden via diverse comités de essentiële thema’s voor die op de Raad van Bestuur besproken worden.
De voorzitter is Dhr. Carl Malbrain, de ondervoorzitter Dr. Christine Van Mol. Secretaris is Dhr. Jan Rupus en de schatbewaarder Dhr. Luc Bierque. De andere leden zijn  Dr. Patrick Peeters, Mevr. Charlotte Peeters, Dr. Thomas Van Damme, Dhr. Hugo Dooms, Dhr. Kris Beeckman, Mevr. Greet Caluwaerts, Dhr. Willy Durinck en Mevr. Katrien Vercammen. Dhr. Roland Vermeir is namens de oudervereniging waarnemend lid.

Dankzij hun gedrevenheid en professionaliteit slagen we erin om de missie van onze organisatie als vergunde zorgaanbieder waar te maken.

De leden van het Directiecomité zijn: Katleen Van Hoey, zorgdirecteur; Kris De Schryder, directeur HR en Sonja De Wolf, directeur organisatie. Johan Claus, Hoofd Technische Diensten en Liesbet Jacobs, Hoofd Financiële Diensten, adviseren het directiecomité.

Samen met de afdelingshoofden en diensthoofden bouwen zij aan een gedegen dienstverlening op maat van elke gebruiker.

Vanuit welke visie werken wij

We stellen de kwaliteit van leven en het geluk van de gebruiker centraal.

  Om dit te bereiken, streven we de volgende visie-elementen na:

  • Ouders / familie / vertegenwoordigers zijn gelijkwaardige partners in de zorg
  • Professioneel geëngageerde medewerkers zijn essentieel
  • We zijn een dynamische, pluralistische organisatie die kwaliteitsgericht en vraaggestuurd werkt
  • We profileren Blijdorp binnen een zorglandschap met diverse partners
  • We werken actief en proactief in relatie tot de overheid

  Blijdorp een waarden-gedreven organisatie

  Om de kwaliteit van leven van personen met een beperking zoveel als mogelijk na te streven, staan volgende WAARDEN centraal in ons dagelijks denken en handelen:

  Respect is onze hoogste waarde. Blijk geven van respect is elke andere mens au-serieux nemen, in zijn waarde laten, met eerbied behandelen. Respectvol handelen is het midden houden tussen betrokken zijn en voldoende afstand houden vanuit een oprechte belangstelling voor de andere. Respecteren heeft ook alles te maken met het in acht nemen van de eigen en andermans vrijheid. We kunnen meer respectvol met elkaar omgaan als we meer van elkaar begrijpen. Daarom is de stelregel “Behandel anderen net zoals je zelf behandeld wil worden” zeer belangrijk als reflectie naar ons eigen handelen in de omgang met andere mensen.

  Rechtvaardigheid is denken en handelen naar recht en eerlijkheid en gaat uit van het beginsel dat ieder krijgt wat hem toekomt. Rechtvaardigheid houdt in dat voor alle mensen dezelfde rechten en plichten gelden en dat aan de basisbehoeften van alle mensen is voldaan. Voor de concretisering houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van elke individu.

  Jouw (anders-) zijn is gelijkwaardig aan mijn (anders-) zijn. We beschouwen alle betrokkenen in het begeleidingsproces als gelijkwaardig. We kiezen voor een constructieve dialoog en trachten te begrijpen wat voor de ander echt telt.

  We aanvaarden elke mens met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en proberen hem van hieruit verder te laten groeien en ontwikkelen om tot een kwaliteitsvoller leven te kunnen komen. We houden daarbij rekening met zijn eigenheid en tempo. Om elke mens met een beperking te aanvaarden, moeten we onze eigen waarden en normen kunnen los laten.

  Kwaliteit als rode draad

  Medewerkers van Blijdorp zetten kwaliteit voorop! Onze kwaliteitslat ligt hoog. 
  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Ministerie van Onderwijs stellen terecht hun kwaliteitsvoorwaarden. We sluiten deze naadloos aan op onze eigen aspiraties.

  Het kwaliteitshandboek houdt overzicht op de verschillende structuren en kernprocessen van onze organisatie. Ze weerspiegelen de dagelijkse werking van Blijdorp.    

  Lees ook de meest recente verslagen van Zorginspectie:

  Heb je vragen of suggesties om onze werking verder bij te schaven? Aarzel niet en geef een seintje! Je kan ons helpen om de werking, in al zijn facetten, verder bij te schaven.

  Meer info of suggesties?

  Je kan contact opnemen met Sonja De Wolf, directeur organisatie 

  op het algemene nummer 052 39 99 90 of via mail directeur.organisatie@blijdorp.be.