Oudervereniging

Visie

Ouders, zussen, broers, familie en vertegenwoordigers zijn gelijkwaardige partners in de zorg en ondersteuning die wij aan de gebruiker aanbieden. We houden rekening met de deskundigheid van ouders en familie alsook met de mogelijkheden van het gezin en de familie. Van bij een eerste contact tot en met een beëindiging van een samenwerking, is dialoog een kernbegrip en de rode draad doorheen alle contacten.

De aandachtsbegeleider zorgt voor de dagelijkse communicatie met de ouders / familie. De sociale dienst ondersteunt de samenwerking.

De oudervereniging, collectief overleg en schoolraad

De oudervereniging zet zich in om de dienstverlening van Blijdorp mee te helpen waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren.

We voorzien 2 algemene vergaderingen. Aan deze vergaderingen nemen zowel ouders van kinderen, jongeren en volwassenen deel. We bespreken agendapunten die zowel minderjarigen als meerderjarigen aanbelangen.

Per schooljaar organiseren we een aparte vergadering - opgesplitst voor respectievelijk ouders van minderjarigen en ouders, familieleden van de volwassenen - waar specifieke thema’s aan bod komen.

De officiële inspraakorganen die via decreet werden opgelegd (collectief overleg voor vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en volwassenen toegewezen binnen de erkenning van het departement welzijn en de "schoolraad" voor ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap binnen de erkenning van het departement onderwijs), werden ondergebracht binnen de werking van de oudervereniging.

Collectief overleg met de gebruikers

Waar mogelijk worden gebruikersvergaderingen georganiseerd. Dit zijn gelegenheden voor gezamenlijk overleg die volgende doelen vooropstellen:

  • Stimuleren van de inspraak van de gebruiker op de domeinen die voor hen belangrijk zijn en dit in dialoog en via afgestemde communicatie
  • Geven van informatie zowel over zaken die hen onmiddellijk aanbelangen, als over belangrijke initiatieven of gebeurtenissen

Antwoord op vragen, opmerkingen of suggesties van de gebruikers en hun vertegenwoordigers.

Vanuit de omzetting van de Visie van Blijdorp naar het dagelijks handelen, vinden we het heel belangrijk om zorg te dragen voor tevredenheid van de gebruikers en hun vertegenwoordigers.
Er wordt daarom van iedere medewerker verwacht om mondelinge en schriftelijke vragen, opmerkingen of suggesties van gebruikers en / of hun vertegenwoordigers ernstig te beluisteren en ermee rekening te houden. In overleg met alle partijen wordt er naar een passend antwoord en oplossing toe gewerkt.
Komt men echter niet tot een aanvaardbare oplossing, kan de gebruiker en / of zijn vertegenwoordiger zich richten tot de klachtencommissie. Voor een volledige beschrijving van de procedure, klik hier.


De leden van de klachtencommissie zijn Dhr. Carl Malbrain, voorzitter van de inrichtende macht en Dhr. Hubert Heymans, lid van de oudervereniging. Deze personen zijn te contacteren via de receptie van de vestiging Buggenhout (tel 052 39 99 90).
Wanneer er een klacht geformuleerd wordt, heel specifiek naar aanleiding van een eenzijdig ontslag van de gebruiker uit Blijdorp, kan deze zich richten naar de klachtencommissie maar ook naar Dhr. Theo Janssens. Deze zal op dat moment als onafhankelijk persoon bemiddelen tussen de beide partijen, namelijk Blijdorp als voorziening en de gebruiker en zijn vertegenwoordiger. Hij is eveneens te contacteren via de receptie Buggenhout.