Multifunctioneel Centrum (MFC)

Doelgroep en opnamevoorwaarden

 • MFC Blijdorp richt zich tot kinderen en jongeren met een matig tot ernstig/diep verstandelijke beperking eventueel met een bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking
 • Op het moment van opname in het MFC hebben de kinderen/jongeren een leeftijd tussen 2.5j en 18j en zijn ze ingeschreven in de school van Blijdorp
 • Beperkt busvervoer (op woensdagnamiddag om 16u en 3 weken tijdens de grote vakentie) binnen de vastgestelde regio van Blijdorp, die volgende gemeenten omvat: Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Puurs, Sint-Amands, Waasmunster, Wichelen en Zele. Kinderen en jongeren buiten deze regio zijn welkom, maar kunnen geen gebruik maken vah het busvervoer van het MFC.
 • Een opname in het MFC is pas mogelijk als het kind/de jongere beschikt over een gepast indicatiestellingsverslag (ISV) van de intersectorale toegangspoort dat gefinaliseerd wordt door een gepaste jeugdhulpbeslissing.
 • Het kind/de jongere beschikt over een bewijs van 5 jaar ononderbroken verblijf of 10 jaar niet aaneengesloten verblijf in België (niet van toepassing voor EU-burgers).

Beschrijving van het ondersteuningsaanbod

Kinderen die in Blijdorp gebruik maken van de school maar meer ondersteuning nodig hebben, kunnen kiezen voor een opname in het MFC.
Het aanbod van het MFC bestaat uit een aantal pakketten waarvan men één of een combinatie van meerdere kan gebruiken. De gekozen pakketten zijn afgestemd op de ondersteuningsvraag van de kinderen/jongeren. Het is de bedoeling hier op een flexibele manier gebruik te kunnen van maken binnen de mogelijkheden van de organisatie. In functie hiervan gebeurt jaarlijks een vraagverduidelijking.
Een multidisciplinair team staat garant voor een kwaliteitsvolle ondersteuning.

Volgende pakketten worden aangeboden:

 • Verblijf (tussen 18u en 9u)
  De kinderen/jongeren verblijven in een leefgroep die afgestemd is op hun leefwereld en hun noden. Ze worden ondersteund door een vast team van opvoeders. Ze kunnen kiezen tussen het aanbod:

  • Verblijf langdurend
   Verblijf van meer dan 2 nachten per week en dit voor een langere periode.
  • Verblijf laagfrequent
   Verblijf van maximum 1 à 2 nachten per week voor een langere periode of een beperkte aaneensluitende periode, waarbij het gemiddelde van 1 à 2 dagen/week op jaarbasis niet wordt overschreden.
  • Verblijf kortdurend
   Sporadisch enkele nachten verblijven.
  De concreten regeling van verblijf wordt onderling afgesproken en is op maat van de gebruiker.
 • Dagopvang (tussen 9u en 16u / 18u)
  De pakketten zijn:

  • Schoolaanvullende dagopvang
   Aanvullend bij de school wordt tijdens de schooluren extra ondersteuning geboden van opvoeders, is er medische en paramedische ondersteuning en ondersteuning door sociale dienst en orthopedagogen. De ondersteuning van de opvoeders gebeurt ofwel in de klas of op individuele momenten.
  • Woensdagnamiddagopvang
   Opvang op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar.
  • Voor- en na-opvang
   Opvang voor 9 uur en tussen 16 uur en 18 uur.
  • Dagopvang in weekends en vakanties
   Opvang tussen 9 uur en 16 uur in de weekends of op schoolverlofdagen. Naast ondersteuning door opvoedend personeel is er voor de kinderen die ook het pakket schoolaanvullende dagopvang gebruiken, een beperkt aanbod van de medische dienst en de kine.
 • Mobiele / ambulante begeleiding
  Met mobiele/ambulante begeleiding willen we het kind en zijn context ondersteunen zodat de zorg draagbaar blijft en de nood aan een groter pakket aan gespecialiseerde hulp kan beperkt worden.
  Contextversterkende begeleiding is gericht op een planmatige ondersteuning van de thuissituatie. Deze begeleiding kan in de voorziening (ambulant) of buiten de voorziening (mobiel) bvb. thuis geboden worden. Mobiele/ambulante begeleiding wordt geboden in combinatie met verblijf en/of dagopvang in het MFC.

  Bij begeleide in- en uitstroom, wanneer kinderen wachten op een opname in het MFC of wanneer de ondersteuning van het MFC wordt stop gezet, kunnen ze in de op- of afbouw hiervan tijdelijk de module mobiele/ambulante begeleiding apart krijgen.
 • Multidisciplinaire ondersteuning
  Bij een opname in het MFC voorzien we een vraagverduidelijking in dialoog met de ouders. Op basis daarvan wordt het ondersteuningsaanbod afgesproken en vastgelegd in een protocol. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd door alle betrokkenen en gebeurt de afstemming van zorgvraag en zorgaanbod.

  Met respect en aandacht voor de gezinsomgeving van het kind of jongere werken we naar een gedeelde verantwoordelijkheid.

  Als MFC willen we zoveel mogelijk beroep doen op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van het kind of jongere en zijn (gezin) context. Gedurende het hele hulpverleningsproces willen we in dialoog met het kind of de jongere en zijn gezin of context hun zorgvraag behartigen. Een dergelijke, op dialoog gebaseerde, samenwerking veronderstelt een wederzijdse erkenning van deskundigheid: de gezinscontext als ervaringsdeskundige en de voorziening met zijn orthopedagogische deskundigheid en ervaring.

  Het ondersteuningsaanbod wordt geconcretiseerd in het individueel handelingsplan dat in nauwe samenwerking met de school wordt opgesteld en uitgevoerd. Vanuit het MFC staat een multidisciplinair team in voor de realisatie van het handelingsplan. Afhankelijk van de individuele zorgvraag en van het overeengekomen ondersteuningsaanbod zorgt een opvoedersteam voor deskundige begeleiding mee ondersteund door orthopedagogen, sociale dienst en afdelingshoofd MFC. Binnen het pakket schoolaanvullende dagopvang wordt ook voorzien in paramedische en medische behandeling. De paramedische behandeling kan bestaan uit kine, ergo en logo en wordt afhankelijk van de individuele noden en binnen de grenzen van de beschikbare omkadering toegekend. Voor de medische ondersteuning is er een medische team dat bestaat uit verpleegkundigen, kinderarts, kinderpsychiater en tandarts. De verpleegkundigen voorzien permanentie tijdens de dagopvang. Ouders zijn en blijven echter verantwoordelijk voor de medische opvolging van hun kind.