Missie - Visie - Waarden

Missie

Blijdorp wil een net van voorzieningen uitbouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking in de regio Dendermonde. We willen hun hele leven optimaal beantwoorden aan hun individuele zorgvraag.

Visie

Onze visie ten opzichte van onze doelgroep:

 • We stellen de kwaliteit van leven en het geluk van de gebruiker centraal

Om dit te bereiken, streven we de volgende visie-elementen na:

 • Ouders / familie / vertegenwoordigers zijn gelijkwaardige partners in de zorg
 • Professioneel geëngageerde medewerkers zijn essentieel
 • We zijn een dynamische, pluralistische organisatie die kwaliteitsgericht en vraaggestuurd werkt
 • We profileren Blijdorp binnen een zorglandschap met diverse partners
 • We werken actief en proactief in relatie tot de overheid

Waarden

Om de kwaliteit van leven van personen met een beperking zoveel als mogelijk na te streven, staan volgende WAARDEN centraal in ons dagelijks denken en handelen:

 • Respect

Respect is onze hoogste waarde. Blijk geven van respect is elke andere mens au-serieux nemen, in zijn waarde laten, met eerbied behandelen. Respectvol handelen is het midden houden tussen betrokken zijn en voldoende afstand houden vanuit een oprechte belangstelling voor de andere. Respecteren heeft ook alles te maken met het in acht nemen van de eigen en andermans vrijheid. We kunnen meer respectvol met elkaar omgaan als we meer van elkaar begrijpen. Daarom is de stelregel “Behandel anderen net zoals je zelf behandeld wil worden” zeer belangrijk als reflectie naar ons eigen handelen in de omgang met andere mensen.

 • Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is denken en handelen naar recht en eerlijkheid en gaat uit van het beginsel dat ieder krijgt wat hem toekomt. Rechtvaardigheid houdt in dat voor alle mensen dezelfde rechten en plichten gelden en dat aan de basisbehoeften van alle mensen is voldaan. Voor de concretisering houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van elke individu.

 • Gelijkwaardigheid

Jouw (anders-) zijn is gelijkwaardig aan mijn (anders-) zijn. We beschouwen alle betrokkenen in het begeleidingsproces als gelijkwaardig. We kiezen voor een constructieve dialoog en trachten te begrijpen wat voor de ander echt telt.

 • Aanvaarding

We aanvaarden elke mens met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en proberen hem van hieruit verder te laten groeien en ontwikkelen om tot een kwaliteitsvoller leven te kunnen komen. We houden daarbij rekening met zijn eigenheid en tempo. Om elke mens met een beperking te aanvaarden, moeten we onze eigen waarden en normen kunnen los laten.

 

Volgende KERNCOMPETENTIES die bij alle medewerkers aanwezig zijn, zullen er mee voor zorgen dat we de waarden kunnen nastreven en ze als norm kunnen handhaven binnen onze organisatie:

 • Respectvolle houding

Een respectvolle houding uit zich in het handelen vanuit een gelijkwaardigheid met anderen. Medewerkers tonen zich bereid om open te staan voor anderen ook als dit niet strookt met eigen waarden en normen. Iedereen wordt met dezelfde open houding benaderd.

 • Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid zien we als een doordacht handelen binnen de eigen functie en het ervoor zorgen dat de doelstellingen van de functie gerealiseerd worden.

 • Kwaliteitsgerichtheid

Kwaliteitsgerichtheid is uit eigen beweging de eigen taken voortdurend verbeteren en ernaar streven om standaarden te overstijgen en dit steeds beter te doen.

 • Verbondenheid

Medewerkers voeren hun job uit vanuit het grotere geheel van Blijdorp en ondernemen actie en doen voorstellen die ruimer liggen dan de eigen job.

 • Samenwerking

Deze competentie zorgt ervoor dat iedereen een actieve bijdrage levert aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten.