Buitengewoon Secundair Onderwijs Type 2 OV1

Voor– en naschoolse opvang

Elke morgen is er opvang vanaf 8.45u.
Elke avond is er opvang tot 18.00u vanuit het MFC (Multifunctioneel Centrum) voor leerlingen met erkenning van de juiste module.
Op woensdagnamiddag is er opvang van 13.45u tot 18.00u vanuit het MFC voor leerlingen met erkenning van de juiste module.

Samenwerking met Multifunctioneel Centrume (MFC)

Er is samenwerking met het Multifunctioneel Centrum Blijdorp. Ouders die dit wensen, nemen hiervoor contact op met een erkend multidisciplinair team (vb CLB). Momenteel is er echter een wachttijd te doorlopen voor er instap mogelijk is.

Leerlingen die ook gebruik maken van de module schoolaanvullende dagopvang, krijgen bovenop het schoolaanbod door leerkrachten, kinderverzorg(st)ers en schoolortho, ook ondersteuning van opvoedend, medisch en para-medisch personeel, sociale dienst en orthopedagogen MFC.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het BUSO heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn wegens ziekte of ongeval
  • De ouder(s) hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de school
  • Uit een medisch attest blijkt dat het kind niet naar school kan komen en toch onderwijs mag volgen gedurende de op het attest vermelde periode
  • De afstand tussen de school en de verblijfplaats van het kind bedraagt niet meer dan 20 km

De schooldirecteur bepaalt wie er tijdelijk aan huis les komt geven gedurende 4 lesuren per week..

Permanent onderwijs aan huis

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het BUSO type 2 OV1 maar voor wie het omwille van hun handicap permanent onmogelijk is onderwijs op school te volgen, hebben recht op permanent onderwijs aan huis op voorwaarde dat dit bij de CABO door de ouder(s) werd aangevraagd en door de CABO (Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs) werd goedgekeurd. Dit advies dient jaarlijks bevestigd te worden.

De school stuurt gedurende 4 lesuren per week de leerkracht belast met opvoedende activiteiten bij de betrokken leerling.

Inclusief onderwijs – geïntegreerd onderwijs

De school staat open voor dergelijke individuele noden en in overleg met de diensten van het departement onderwijs, de ouders, de betrokken school en het CLB, cfr. de wettelijke bepalingen.
Er wordt een oplossing op maat gezocht als deze vraag zich stelt voor type 2 leerlingen.

De schooldirecteur bepaalt welke leerkracht deze opdracht zal uitvoeren.

Recht op leerlingenvervoer

Rechthebbende leerlingen worden gratis thuis opgehaald en teruggebracht. Ouders zorgen ervoor dat hun kind klaar staat op het afgesproken uur en afgesproken opstapplaats. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind zolang het niet op de bus zit. Ouders worden verondersteld hun kinderen letterlijk in handen te geven van de busbegeleid(st)er.
’s Avonds geeft de busbegeleid(st)er het kind in handen van de ouder(s). Zij / hij mag de bus niet verlaten.

Indien ouders niet thuis zijn, rijdt het kind de volledige busrit mee en wordt op het einde van de busrit het kind naar huis gebracht. Indien ouders dan nog niet thuis zijn, wordt het kind terug naar de school gebracht en de schooldirecteur verwittigd.

Afspraken bij onregelmatigheden :

De ouders verwittigen tijdig de schooldirectie bij volgende afwijking:

  • als uw kind op een andere adres moet opgehaald of afgezet worden
  • u komt uw kind uitzonderlijk zelf afhalen aan de school

De ouders verwittigen tijdig de busbegeleiding bij volgende afwijking:

  • na een lange periode van niet meerijden vb ziekte
  • uw kind moet niet opgehaald worden (ziek, u brengt het zelf ...)

Wijzigingen ivm het leerlingenvervoer worden vooraf aan de ouders gemeld.

Ouders kunnen hun kinderen zelf naar school brengen en/of komen halen. We vragen de begin- en einduren van de school te respecteren.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere kunnen de ouders kiezen om hun kind zelf met de fiets te laten komen.