Buitengewoon Secundair Onderwijs Type 2 OV1

Doelgroep

Jongens en meisjes met een matig of ernstig verstandelijke en eventueel bijkomende sensoriële, motorische of emotionele beperking.

Opnamecriteria

  • Tussen de 13 en 21 jaar oud zijn bij opname.
  • Beschikken over een inschrijvingsverslag "Bijzonder Onderwijs" type 2 OV1 (Opleidingsvorm 1), opgesteld door een erkende instantie.
  • Ouders zijn verplicht het schoolreglement te ondertekenen en te melden of het om een schoolverandering gaat.

Werking

Het  studieaanbod van de school is buitengewoon onderwijs type 2 opleidingsvorm 1 wat staat voor ‘voorbereiding op sociale aanpassing (integratie) en bezigheid’. We bereiden hen voor op een vorm van dagbesteding en een vorm van wonen. 

Het schoolaanbod wordt verzorgd door directie en ondersteunend administratief personeel, leerkrachten, kinderverzorgsters, schoollogo, schoolkiné en schoolortho.

Blijdorp BuSO biedt onder bepaalde voorwaarden ook  tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis.

Ook voor inclusief onderwijs staat de school open.

Onze school verzorgt ook extra-murosactiviteiten onder vorm van tweejaarlijkse bos- of zeeklassen of schoolreis.

Daarnaast nemen de leerlingen ook jaarlijks deel aan de Special Olympics waar onze leerlingen  mooie resultaten behalen dankzij de intensieve trainingen gedurende het schooljaar.

We streven naar een zo hoog mogelijk fysisch en psychisch welzijn en een zo groot  mogelijke integratie in de maatschappij. Aan elke leerling wordt  een geïndividualiseerd en geïntegreerd programma aangeboden dat terug te vinden is in een individueel handelingsplan. We begeleiden hen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid op alle domeinen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de individuele noden van het kind als deze van de ouder(s).  Er wordt functioneel, ervaringsgericht, emancipatorisch en ontwikkelingsgericht gewerkt aan de totale persoonlijkheid van het kind.

Onze leerlingen  leren open staan voor een algemene, maatschappelijk georiënteerde vorming. Niet alleen het zelfstandige is belangrijk, we bieden hen ook de gelegenheid om zich emotioneel, creatief en sociaal te ontwikkelen. De domeinen zelfredzaamheid, huishoudelijke redzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden, denkontwikkeling, zinvolle bezigheden, motoriek, … komen eveneens uitgebreid aan bod.

Samen met  het multifunctioneel centrum Blijdorp (MFC) waken we op een multidisciplinaire  manier over de totale benadering van onze leerlingen. Tevens wordt er samen gewerkt met het CLB.

Ook het samenwerken met de ouders is voor ons prioritair.

Dit alles doen we vanuit een pluralistische visie, waarin we respect hebben voor elkaars overtuiging en trachten om elkaar in zijn eigen overtuiging te laten groeien.


Voor de dagdagelijkse werking worden de leerlingen ingedeeld in pedagogische eenheden, elk met hun eigenheid en een aangepast aanbod van activiteiten:

Er zijn klassen waarbij rust, duidelijkheid en veiligheid de steunpilaren van de werking vormen.

Een deel van de dagelijkse bezigheden gaan naar individuele verzorgingsmomenten, hét kanaal bij uitstek om contact te maken. Hiernaast worden basale belevings- en ervaringsactiviteiten aangeboden op zintuiglijk vlak. Ook het zelf bewegen en bewogen worden vormt een groot deel van het activiteitenaanbod.  Voor de zwemactiviteit maken we gebruik van therapeutische zwembaden.  Andere activiteiten zijn gericht op materiaalmanipulatie.

Sommige klassen hebben nood aan houvast en een duidelijke, terugkerende structuur met consequente regelgeving (= volgen van een duidelijk gevisualiseerd auti-spoor).  Ook motorische ontlading (fietsen, go-car, wandelen, joggen, wekelijks zwemmen, …) en stress-kanalisering zijn voor een aantal jongeren belangrijk.

Het passend bijsturen van hun extremere zelfbepaling (in volle puberteit) blijft een dagdagelijkse uitdaging. Waken over rigide en obsessief in zichzelf vastlopen is een blijvend aandachtspunt.  Activiteiten worden groepsgericht, zij het sterk gedifferentieerd/geïndividualiseerd op maat- aangeboden.

In sommige Pedagogische Eenheden (PE) werken we vooral functioneel-praktisch en belevings-en ervaringsgericht. Regelmatig worden er ook socio-culturele uitstap georganiseerd vb. ivf van een taalthema, training sociale vaardigheden (winkelen, bib, …).

De jongeren kunnen een zeker mate van zelfstandigheid aan, maar ze hebben nog veel controle en begeleiding nodig.  Dit trachten we hen te bieden door hen veelvuldige visuele ondersteuning aan te reiken en regelmatig te werken in subgroepjes.

 

Alle leerinhouden worden zoveel mogelijk op een functionele manier en of in spelvorm aangeboden, ook de denkontwikkeling zoals rekenen en taal. Nadien wordt het aangeleerde omgezet naar de praktijk vb. kloklezen in functie van op tijd op stageplaats te geraken, het nemen van de belbus, …. We gebruiken ‘de droomballon’ om te achterhalen waar hun verwachtingen en dromen voor de toekomst liggen. De theorie wordt functioneel bv ‘snuffelstages’,  atelierwerking in samenwerking met externe  firma’s (zorgboerderij, plantenbedrijf, manege, …) of stages buiten Blijdorp (bibliotheek, rustoord, kleuterklas, doe-het-zelfzaken, sociaal restaurant, …).

 

Meer info vindt u in het schoolreglement.

Regelmatig krijgt de school ook inspectie. De resultaten van de laatste doorlichting kan u lezen in het doorlichtingsverslag.