Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Type 2

 

Kleuter- en Lager Onderwijs-type2

 

Gespecialiseerd onderwijzend en paramedisch personeel = multidisciplinair team

Onderwijzend personeel van de school:

 • Kleuterleidsters
 • Onderwijzers

Paramedisch personeel van de school:

 • Kinderverzorgsters
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Kinesisten
 • Orthopedagogen

Blijdorp BuBaO is sinds 2007 opleidingsschool voor BANABA BuBaO Artevelde Hogeschool.
Dwz dat afgestudeerde onderwijzeressen of kleuteronderwijzeressen in Blijdorp zich verder specialiseren gedurende 3 dagen per week.
Er zijn ook enkele opgeleide geëngageerde mentoren die de BANABA BuBaO zelf hebben gevolgd.

Daarnaast werken we samen met een 50-tal hogescholen als stageschool voor onderwijzend en paramedisch personeel.

Individuele en/of klassikale therapieën tijdens de schooluren

Therapieën worden klassikaal of individueel gegeven, afhankelijk van de onderwijsnoden: maximum 2u/week klassikale therapie en maximum 6 individuele therapiebeurten

Spelend en bewegend leren

Wekelijks op het uurrooster:

 • Fietsen op eventueel aangepaste fietsen
 • Wandelen
 • Watergewenning of zwemmen
 • Rolstoeldansen
 • Psychomotoriek

Elke dag tijdens de speeltijden:

 • Klimmen en klauteren op de klimtoren
 • Schommelen
 • Stappen
 • Fietsen
 • Balspel
 • Psychomotoriek
 • Voetbal
 • Trampoline
 • Luchtkussen
 • Dans

Klassikale of individuele ontlaadmomenten na een inspannend lesmoment.
Schrijfdans.
Hand- en voetmassage

Aangepast fietsenpark

Veilige groene speelplaatsen

Kinderboerderij en boerderijklas

Lesactiviteiten om en rond de kinderboerderij ifv alle ontwikkelingsdomeinen.

 • Bewegend leren: we wandelen of fietsen er naar toe
 • Sociaal-emotioneel:
  • Angst overwinnen door dieren te voederen, te aaien
  • Tot rust komen bij de dieren
  • Tamme dieren tot in de klas begeleid door volwassenen
 • Cognitie:
  • Wie is wie?
  • Wat is Wat?
  • Hoe en hoezo?
  • Is dat zo?
 • Belevingsactiviteiten: genieten van de natuur in al zijn variaties in alle seizoenen
 • Inclusie met volwassenwerking FAM

Luisterend oor voor de ouders

Vers bereide warme maaltijden

Gezonde voeding.

 • Op Blijdorp klaargemaakte vetarme warme maaltijd aankopen kan
 • Vieruurtje: 'Tutti Fruti' project: we doen mee en gaan verder en geven
  • 3x/week fruit
  • 1x/week koek (bij zwemmen)
 • Geen frisdrank, wel plat water, bruis water, melk en warme chocomelk. Uitgezonderd met een feestje.
 • 10-uurtje = fruit, soep of droge koek

Tweejaarlijkse zee- of bosklas

Zee- of bosklas voor 4 nachten.

Vervolgonderwijs

Vervolgonderwijs op dezelfde campus - BuSO type 2 OV1

Voor– en naschoolse opvang

Elke morgen is er opvang vanaf 8.45u.
Elke avond is er opvang tot 16.00u.
Op woensdagnamiddag is er opvang van 12.45u tot 13.00u.

Samenwerking met MFC en Verblijf

Er is een geïntegreerde samenwerking met het MFC van Blijdorp. Ouders die dit wensen, nemen hiervoor contact op met een erkend multidisciplinair team (vb CLB). Momenteel is er echter een wachttijd te doorlopen voor er instap mogelijk is.
Leerlingen die ook gebruik maken van de module schoolaanvullende dagopvang, krijgen bovenop het schoolaanbod door leerkrachten, kinderverzorg(st)ers en schoolortho, ook ondersteuning van opvoedend, medisch en paramedisch personeel, sociale dienst en orthopedagogen MFC.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het BLO (Bijzonder lager onderwijs) heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • Meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn wegens ziekte of ongeval
 • De ouder(s) hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de school
 • Uit een medisch attest blijkt dat het kind niet naar school kan komen en toch onderwijs mag volgen gedurende de op het attest vermelde periode
 • De afstand tussen de school en de verblijfplaats van het kind bedraagt niet meer dan 20 km

De schooldirecteur bepaalt wie er tijdelijk aan huis les komt geven gedurende 4 lesuren per week.

Pedagogische werking

De werkelijke leeftijd van onze kinderen varieert van 2,5 tot 15 jaar.
De ontwikkelingsleeftijd situeert zich tussen 3 maanden en 1ste leerjaar.

Het zorgaanbod richt zich op de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het functioneren.

De ontwikkelingsdomeinen waar rond gewerkt wordt zijn: redzaamheid, motoriek en lichamelijke opvoeding, basale stimulatie, cognitie en metacognitie, leren leren, wereldoriëntatie, tijd en ruimte, zinvolle bezigheden, sociale en emotionele beleving, communicatie, veiligheid, ….

Mogelijke activiteiten zijn: huishoudelijke taken, zinvol leren omgaan met spelmateriaal, snoezelen, massage, muzische opvoeding, fietsen, zwemmen, fijnmotorische oefeningen, taal, functioneel rekenen, schrijven, werkelijkheidsonderricht, milieueducatie, verkeersveiligheid, ….

We vertrekken steeds vanuit de individuele noden van het kind en zijn/haar ouders en werken naar zo veel mogelijk zelfstandige redzaamheid op alle domeinen. Er wordt functioneel, ervaringsgericht, emancipatorisch en ontwikkelingsgericht gewerkt aan de totale persoonlijkheid van het kind.

Niet alleen de schoolse vaardigheden komen aanbod. Leren leven en werken in groep is voor iedereen een werkpunt. Het is nog moeilijk om zich aan alle regels en afspraken te houden. Normen en waarden zijn onderwerp van heel wat kringgesprekken en individuele leergesprekken.

We verkennen ook de wereld rondom ons, gaan naar toneel of eens op didactische uitstap afhankelijk van het thema waarrond wordt gewerkt. Basale stimulatie in al zijn vormen stimuleert of ontspant.

De psychomotoriek, sport of zwemmen zorgt voor een gezonde ontlading.

We trachten zoveel mogelijk te differentiëren en splitsen onze klassen dan ook op in verschillende pedagogische eenheden, zodat er in kleine groepjes gewerkt kan worden.

Er zijn ook regelmatig groepsoverschrijdende activiteiten, afhankelijk van deze activiteiten sluiten onze kinderen aan bij het groepje dat cfr het individueel handelingsplan en/of het groepswerkplan het beste past vb voor zwemmen, niet-zwemmers, fietsen, (voorbereidend) rekenen, sociaal lezen, werkelijkheidsonderricht.

Wanneer ouder(s) en het begeleidend team het niet eens zijn over het zorgaanbod, dienen beide partijen in overleg tot een consensus te komen waarbij het geluk van het kind centraal staat.

De klassenraad beslist welke therapieën worden gegeven om individueel of in groep met het kind te werken teneinde de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren.
Dit wordt met de ouder(s) besproken.

Pedagogische eenheden

De kinderen verblijven steeds in groepsverband. De groepssamenstelling gebeurt op basis van de totale vraagstelling van het kind, werkelijke leeftijd, ontwikkelingsleeftijd en sociale weerbaarheid in de groep. De groepssamenstelling wordt bepaald door de schooldirecteur in overleg met het begeleidend team. Ouder(s) worden tijdig over deze groepssamenstelling geïnformeerd.

De kinderen worden ingedeeld in kleine pedagogische eenheden van gemiddeld 8 leerlingen, waar ze een aanbod van activiteiten krijgen. Deze activiteiten vormen een onderdeel van het vaste weekprogramma = lessenrooster.

Permanent onderwijs aan huis

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het BLO type 2 maar voor wie het omwille van hun handicap permanent onmogelijk is onderwijs op school te volgen, hebben recht op permanent onderwijs aan huis op voorwaarde dat dit bij de CABO door de ouder(s) werd aangevraagd en door de CABO (Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs) werd goedgekeurd. Dit advies dient jaarlijks bevestigd te worden.

De school stuurt gedurende 4 lesuren per week de leerkracht belast met opvoedende activiteiten bij de betrokken leerling.

Inclusief onderwijs – geïntegreerd onderwijs

De school staat open voor dergelijke individuele noden en in overleg met de diensten van het departement onderwijs, de ouders, de betrokken school en het CLB, cfr. de wettelijke bepalingen.
Er wordt een oplossing op maat gezocht als deze vraag zich stelt voor type 2 leerlingen.

De schooldirecteur bepaalt welke leerkracht deze opdracht zal uitvoeren.

Recht op leerlingenvervoer

Rechthebbende leerlin