Werking Volwassenen
Dagondersteuning

Wij gaan samen met de gebruiker en zijn vertegenwoordiger op zoek naar een daginvulling op maat. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en interesses van de gebruikers, met de mogelijkheden van Blijdorp en met de mogelijkheden die de reguliere maatschappij biedt.

Organisatie van de werking

De dagondersteuning in Blijdorp wordt aangeboden in 2 vormen: basisgroepwerking en startgroep-/atelierwerking. De keuze voor een basisgroep- of startgroepwerking wordt gemaakt rekening houdend met de individuele vraag van de gebruiker, zijn algemeen beeld en emotionele ontwikkeling.

Basisgroepwerking
De gebruikers krijgen dagondersteuning in groep door vertrouwde begeleiding in een vertrouwde omgeving. Er wordt verzorging, nabijheid, houvast en voornamelijk belevingsgerichte activiteiten (snoezelen, basaal koken, massage, wellness, knutselen, (rolstoel)fietsen, (rolstoel)dansen, wandelen…) aangeboden. Alle leefgroepen bieden dagondersteuning aan volgens het principe van een basisgroep.

Startgroep-/Atelierwerking
Gebruikers die zich goed voelen wanneer zij ondersteuning krijgen door verschillende begeleiders in verschillende settings (ander verdiep, andere ruimtes, andere locatie…), wordt dagbesteding aangeboden vanuit een startgroep: zij komen ’s morgens, ’s middags en ’s avonds samen en worden er ondersteund door een vast (klein) team begeleiders in het startgroep-lokaal. Voor hun activiteiten gaan zij naar de verschillende ateliers, elk volgens een individueel activiteitenschema. De startgroep is hun uitvalsbasis en hun ‘rode draad’ doorheen de dag.

Het weekprogramma kan sterk verschillen per gebruiker.
Het aanbod bestaat uit:

  • Arbeidsgerichte ateliers: tuin/dier atelier (tuinwerk, verzorgen van dieren op de kinderboerderij…), takenatelier (hulp bij bestellingen, hulp in de poetsdienst…), beschermd werk (buiten Blijdorp gaan werken met een kleine groep gebruikers én een begeleider)…
  • Productgerichte ateliers: kleiatelier, crea-atelier (tekenen, schilderen, kaarsen maken, kaartjes maken…), huishoudelijk atelier, semi-industrieel atelier
  • Bewegingsgerichte ateliers: zwemmen, turnen, dansen, sporten…
  • Vormingsatelier
  • Muziekatelier
  • Welness/relaxatieatelier

Bij het invullen van het activiteitenschema wordt uitgegaan van de individuele vraag van de gebruiker. Er wordt rekening gehouden met zijn interesses, vaardigheden en mogelijkheden. Samen met de gebruiker en zijn vertegenwoordiger wordt gezocht naar een dagondersteuning waarbij hij zich volledig kan ontplooien en dit zowel wat de activiteiten als de sociale contacten betreft.

Naast de basis-startgroep/atelierwerking, is er ook mogelijkheid tot begeleid werken. Begeleid werken houdt in dat de gebruiker onbezoldigd een beperkt en afgebakend takenpakket bij een werkgever afwerkt en dit in het reguliere arbeidscircuit (buiten de terreinen van Blijdorp), vb. rusthuis, school, garage, manege…. De gebruiker wordt begeleid door een jobcoach. Binnen Blijdorp wordt deze ondersteuning opgenomen door de dienst Habitar.

Er wordt gezocht naar een mogelijke vorm van vervoer van huis naar de dagondersteuning en terug (met de fiets, te voet, met openbaar of ander vervoer, door het eigen netwerk). Is dit niet haalbaar, dan wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn met het busvervoer van Blijdorp. Busvervoer van Blijdorp is er enkel op weekdagen, in functie van de normale uren van de dagondersteuning (9u- 16u) en voor gebruikers die minimaal dagondersteuning gebruiken. Voor budgethouders die dagondersteuning combineren met wonen kan busvervoer als het wonen beperkt is tot 3 nachten/week.

Op de dagen dat gebruikers enkel gebruik maken van dagondersteuning is er mogelijkheid tot vooropvang (8u – 9u) en/of na-opvang (16u – 18u) indien organisatorisch haalbaar.

Multidisciplinaire ondersteuning

Het individueel handelingsplan wordt multidisciplinair opgesteld en gerealiseerd. Afhankelijk van de individuele zorgvraag en van de overeengekomen ondersteuning zorgt een team van opvoeders voor deskundige begeleiding, hierin ondersteund door orthopedagoog, sociale dienst en afdelingshoofd/teamleider.

Elke gebruiker heeft een aandachtsbegeleider. De aandachtsbegeleider is de persoon die in overleg met de vertegenwoordiger de belangen van de gebruiker behartigt.

Voor mensen die enkel dagondersteuning gebruiken, gebeurt de medische opvolging thuis. Het medische team (verpleegkundigen en coördinerend arts) van Blijdorp voorzien wel in:

  • EHBO
  • algemene sensibilisatie

Blijdorp heeft een psychiater in dienst die ondersteuning kan bieden indien nodig.

Paramedische ondersteuning
Individuele kinebehandelingen kunnen in beperkte mate, afhankelijk van de individuele noden en de organisatorische mogelijkheden. Tevens kan de kine ondersteunen voor comfortzorg en opvolging orthopedisch materiaal. Ondersteuning bij orthopedisch materiaal kan enkel indien het materiaal gemaakt wordt door firma’s waarmee Blijdorp samenwerkt.